Waarom dit project?

Het Gezinskabinet zet de vragen en behoeften van gezinnen centraal om samen met gezinnen op zoek te gaan naar oplossingen voor huidige problemen en knelpunten waarmee gezinnen geconfronteerd worden.

Gezinnen zijn dynamisch en nemen in verschillende levensfasen voortdurend nieuwe rollen op. Ze krijgen te maken met uitdagingen die een sterke impact kunnen hebben op elkaar (zo heeft werk bijv. vaak een impact op de nood aan opvang, huisvesting op gezondheid, enz.). Toch maakt de overheid de regels die het leven van gezinnen beïnvloeden, vaak vanuit verschillende beleidsdomeinen (arbeid, fiscaliteit, gezondheid, zorg, kinderwelzijn…) met elk een eigen visie, doelstellingen en instrumenten.

Al deze beleidsmaatregelen komen op gezinsniveau samen, maar bieden niet altijd de juiste ondersteuning aan gezinnen. Bovendien kent elk gezin momenten waarop dingen veranderen, waaraan het gezin zich moet aanpassen (deze momenten noemen we transitiemomenten). Het is vaak net in die momenten dat noden van gezinnen niet ondersteund worden door de maatregelen die de overheid heeft genomen.

Om te komen tot een betere ondersteuning van gezinnen, is het nodig om de vragen en behoeften van gezinnen zelf centraal te stellen. Daarom starten De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen dit project Gezinskabinet rond de vraag: “Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?”

Het project Gezinskabinet wil een breed maatschappelijk debat opzetten over de verbetering van de ondersteuning van gezinnen en kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, vanuit het perspectief van de gezinnen zelf.

Welke verhalen of input zoeken we?

De vraag die we je stellen, is hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden in de verschillende fases, bij overgangsmomenten en bij transitiemomenten in de evolutie van jouw gezin.

We willen het verhaal van jouw gezin kennen en laten je graag aan het woord.

Jouw verhaal: Waar liep jij of je gezin tegen aan? Wat is of was de situatie? Wat is of was lastig? Wat of wie heeft geholpen? Wat liep goed? Wat was positief?
Jouw voorstel: Wat kon er beter? Hoe kon jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?

Wat is het doel?

Met 'Gezinskabinet - Gezinnen aan het woord' laten we gezinnen met kinderen tussen 0 en 14jaar mee op zoek gaan naar oplossingen/alternatieven voor knelpunten waar gezinnen mee geconfronteerd worden.